Skip to main content

产品

产品系列 未选定产品系列
 • 线性地漏+
 • 边角地漏+
 • GlassLine+
 • MatLine+
 • 香皂架+
 • 技术配件+
产品类型 未选择产品类型
 • 排水组件,三个墙壁法兰+
 • 排水组件,两个墙壁法兰+
 • 排水组件,后方法兰+
 • 排水组件,无支撑物+
 • Bespoke+
 • 排水组件+
 • ShowerLine+
 • ShowerLine Flex+
 • 排水口装置+
 • 格栅+
 • 边框+
 • 淋浴屏+
 • 淋浴器基座+
 • 顶部条+
 • 浴室门+
 • 香皂架,线性+
 • 香皂架,边角+
 • 镶板+
 • 其他配件+
 • 配件+
 • 伸缩边框+